Titel bovenaan de pagina

www.rajae.net verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van haar doelstellingen in het algemeen. Met deze privacyverklaring geeft www.rajae.net aan op welke wijze daaraan invulling wordt gegeven.

www.rajae.net werkt steeds meer digitaal. Dit stelt eisen aan de bescherming van persoonsgegevens en aan het waarborgen van privacy. 

www.rajae.net is zich hiervan bewust en wil ervoor zorgen dat persoonsgegevens op een gedegen wijze worden beschermd en dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door het nemen van maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

De natuurlijke personen van wie genoemde persoonsgegevens door www.rajae.net worden verwerkt (hierna: “betrokkenen”), moeten erop kunnen vertrouwen dat www.rajae.net zorgvuldig met deze gegevens omgaat.

www.rajae.net voldoet aan nationale en Europese privacywet- en regelgeving en opereert binnen de volgende wettelijke kaders: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) (deze verordening heeft per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen); de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uitgangspunten

www.rajae.net gaat op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteert de privacy van betrokkenen. www.rajae.net houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten: Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Verordening en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

www.rajae.net zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen en grondslagen worden verzameld en verwerkt.

www.rajae.net verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. www.rajae.net streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

www.rajae.net gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt www.rajae.net voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van verwerking van persoonsgegevens, maakt www.rajae.net afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. www.rajae.net controleert deze afspraken periodiek.

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene zoveel mogelijk beperkt.

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel.

E-mailadres

Jouw e-mailadres gebruiken wij voor correspondentie met elkaar. Indien je dit hebt aangegeven, gebruiken wij het e-mailadres om je nieuwsbrieven toe te sturen, om je zo goed mogelijk te informeren. Indien je geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen, kun je dat aangeven door te mailen naar: info@rajae.net.

Website gedrag

Om je de beste gebruikerservaring te geven en je zo goed mogelijk te informeren willen wij graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken. Hiervoor wordt een Google Analytics ‘cookie’ geplaatst, een klein bestand dat op je computer wordt opgeslagen. Omdat je IP-adres en surfgedrag volledig anoniem blijven, heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaald dat deze geplaatst kan worden zonder toestemming. Als je het script van Analytics toch liever helemaal wilt blokkeren dan kun je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden.

Minderjarigen

Ben je 16 jaar of jonger en wil je van onze producten of diensten gebruik maken? Dat kan onder toezicht van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

Rechten

Je hebt de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Hiertoe kan je een verzoek indienen via info@rajae.net. Wanneer het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen. Verder heb je het recht je gegevens te laten verwijderen. Ook als je niet (meer) wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten of je toestemming voor voor het gebruiken van je persoonsgegevens door www.rajae.net wilt intrekken, kun je dit melden via hetzelfde email adres.

Contactgegevens

Heb je vragen over je persoonsgegevens of heb je een klacht, neem dan contact op via info@rajae.net. Komen we er niet uit, dan kun je ook direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens terecht. Via hun website vind je hierover informatie.

Aanpassen privacyverklaring

www.rajae.net behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op www.rajae.net worden gepubliceerd.

Rotterdam, 29 December 2022